Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

16/09/2021 - 08:48
Tỉnh Yên Bái đã ban hành các chương trình, kế hoạch, Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh,...
25/08/2021 - 15:22
Để đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước...
16/07/2021 - 08:14
Thực hiện Kế hoạch số149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định...
29/06/2021 - 09:51
YênBái - Không có nhiều tiềm năng thế mạnh và quá nhiều lợi thế so sánh, nhưng với sự tiên phong,...
29/06/2021 - 09:35
YênBái - Là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong 2 năm liên tiếp (...
24/06/2021 - 09:57
Thực hiện Công văn số 1253/SNV-CCHC ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch cải...
24/06/2021 - 09:54
Thực hiện Công văn số 1781/UBND-NC ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng báo cáo...
13/05/2021 - 09:58
Ngày 12/5/2021 UNBD tỉnh đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố chỉ số...
07/04/2021 - 09:10
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành...
19/03/2021 - 13:42
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban...
08/03/2021 - 15:43
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công...
25/02/2021 - 15:41
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực...