Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

09/03/2023 - 16:40
Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
08/03/2023 - 13:51
Yên Bái thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
06/03/2023 - 15:37
Văn Chấn nỗ lực cải cách hành chính vì người dân
01/03/2023 - 09:42
Lục Yên đẩy mạnh xây dựng nền “hành chính phục vụ”
27/02/2023 - 08:40
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...
24/02/2023 - 08:03
Yên Bái: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành...
17/02/2023 - 15:21
Sơn Thịnh đẩy mạnh cải cách hành chính
15/02/2023 - 08:43
Yên Bái tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023
03/02/2023 - 13:45
Yên Bái tăng hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai
01/02/2023 - 08:13
Phường Yên Thịnh: Lấy công khai, minh bạch làm cốt lõi
06/01/2023 - 07:48
Yên Bái thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ...
03/01/2023 - 09:04
Thông báo trang thông tin bộ thủ tục hành chính chính thức: https://dichvucong.yenbai.gov.vn