Bạn đang ở đây

Cải cách Hành chính

22/01/2024 - 13:08
Toàn văn Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện...
09/01/2024 - 13:12
SCT - Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số Số: 64 /QĐ- SCT về việc dự...
14/11/2023 - 16:11
Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thường xuyên rà...
14/11/2023 - 15:37
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng...
25/10/2023 - 13:43
Căn cứ Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ
19/08/2023 - 15:03
SCT - Chiều ngày 17/8/2023, Sở Công Thương tổ chức chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải...
17/08/2023 - 11:07
Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
28/06/2023 - 15:00
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
26/06/2023 - 16:10
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên...
19/06/2023 - 17:03
SCT-Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
07/06/2023 - 10:38
SCT-Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục...