Bạn đang ở đây

Quy trình cơ bản PBGDPL trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL tại địa phương

17/06/2024 19:25:38

     Trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp” của Liên minh Châu Âu (EU JULE) do UNDP và UNICEF thực hiện; trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số tỉnh và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu “Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở” nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở thực hiện quy trình cơ bản PBGDPL trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động PBGDPL tại địa phương.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan