Bạn đang ở đây

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái

01/04/2024 10:50:00

Ngày 27/03/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 651/KH-SCT về việc Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan