Bạn đang ở đây

Thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật

27/03/2024 17:51:12

Căn cứ Công văn số 410/CV-HĐPH ngày 15/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 620/SCT-VP về việc Thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan