Bạn đang ở đây

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023 và Luật Đất đai năm 2024

28/05/2024 17:36:51

Thực hiện Công văn số 854/CV-HĐPH ngày 22/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023, Luật Đất đai năm 2024, trên hệ thống hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh. Sáng ngày 28/5/2024, tại điểm cầu Sở Công Thương, đồng chí Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tham dự.

       Đồng chí Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

   Qua nội dung truyền đạt của đại diện Lãnh đạo của Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giúp cán bộ, công chức, viên chức của ngành nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023 và Luật Đất đai năm 2024 để phục vụ hiệu quả, thiết thực công tác chuyên môn đối với các lĩnh vực của ngành quản lý:

- 10 điểm mới của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 cụ thể: (1) Chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân thành thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024; (2) Bỏ thông tin về quê quán, vân tay và đặc điểm nhận dạng trên thẻ Căn cước từ ngày 01/7/2024; (3) Người dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu từ ngày 01/7/2024; (4) Theo quy định mới tại Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước; (5) Cấp Giấy chứng nhận căn cước với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ 01/7/2024; (6) Từ ngày 01/7/2024, mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử; (7) Bổ sung thu thập thông tin về mống mắt khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024; (8) Bổ sung trường hợp cấp đổi thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024; (9) Sửa đổi thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024; (10) Chính thức khai tử Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025

          - 09 điểm mới của Luật Đất đai năm 2024: (1) Sửa đổi, bổ sung quy định về người sử dụng đất để thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Quốc tịch, Luật Đầu tư; (2) Bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; bảo đảm thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và quy định pháp luật khác có liên quan; (3) Hoàn thiện quy định về quy hoạch sử dụng đất theo hướng:
xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 03 cấp song vẫn bảo đảm đồng bộ với pháp luật về quy hoạch; đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tuân thủ Hiến pháp; (5) Hoàn thiện các quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất theo nguyên tắc phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả; (6) Luật hóa và bổ sung, hoàn thiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất; (7) Hoàn thiện các quy định về chính sách tài chính về đất đai; (8) Hoàn thiện quy định về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bảo đảm cuộc sống; (9) Hoàn thiện quy định về địa giới hành chính, bản đồ địa chính, trách nhiệm và phạm vi quản lý đất đai theo địa giới đơn vị hành chính. Bổ sung trách nhiệm của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xác định địa giới hành chính trên thực địa, lập hồ sơ địa giới hành chính và việc sử dụng hồ sơ địa chính cho công tác quản lý đất đai; trách nhiệm của Chính phủ trong việc hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính; tổ chức giải quyết việc chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính. Luật hóa và hoàn thiện quy định về hoạt động điều tra cơ bản về đất đai, đánh giá và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai.