Bạn đang ở đây

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

03/08/2023 17:18:36

SCT - Căn cứ Công văn số 1123/CV-HĐPB ngày 28/7/2023 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Ngày 31 tháng 7 năm 2023 Sở Công Thương ban hành công văn số: 1739 /SCT-VP về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Trưởng các phòng, đơn vị thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 cho công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngành công thương thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho Lãnh đạo Sở về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi ngành quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho Nhân dân, cá nhân, tổ chức.

Giao Văn phòng đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật thuộc lĩnh vực công thương trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 bao gồm 08 Luật và 17 Nghị quyết, cụ thể:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Luật Đấu thầu

- Luật Giá

- Luật Giao dịch điện tử

- Luật Hợp tác xã

- Luật Phòng thủ dân sự

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

- Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

- Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”

- Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

- Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

- Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

- Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa-kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

- Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV

- Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

- Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV

- Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

- Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

- Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(Có tài liệu đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan