Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung Luật Đất đai năm 2024

29/03/2024 16:47:03

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH – UBND ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tập huấn các nội dung Luật Đất đai năm 2024, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác truyền thông chính sách tỉnh Yên Bái năm 2024. Ngày 27/03/2024 Sở Tài nguyên và môi trường ban hành văn bản số 694/STNMT-QLĐĐ về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung Luật Đất đai năm 2024 ...

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan