Bạn đang ở đây

Khai thác, sử dụng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL

14/08/2023 17:13:08

SCT – Căn cứ số 1165/CV-HĐPH ngày 07/8/2023 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật về việc khai thác, sử dụng Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

 Ngày 9 tháng 8 năm 2023 Sở Công Thương ban hành văn bản số 1824/SCT-VP về khai thác, sử dụng tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL liên quan đến một số nội dung:

(Có Tài liệu gửi kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan