Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

14/11/2023 - 15:37
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
19/06/2023 - 17:03
SCT-Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
07/06/2023 - 10:38
SCT-Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục...
06/06/2023 - 16:04
SCT - Thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
16/05/2023 - 09:08
Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp
19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
31/03/2023 - 16:27
Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái
31/03/2023 - 16:08
Quyết định số 424 về công bố TTHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện...
20/03/2023 - 14:49
Tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
09/03/2023 - 16:40
Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
14/12/2022 - 08:28
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2524/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá,...