Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

12/01/2024 - 10:06
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thông tin,...
09/01/2024 - 13:12
SCT - Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số Số: 64 /QĐ- SCT về việc dự...
06/01/2024 - 11:59
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai...
14/11/2023 - 16:11
Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thường xuyên rà...
14/11/2023 - 15:37
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
19/06/2023 - 17:03
SCT-Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
07/06/2023 - 10:38
SCT-Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục...
06/06/2023 - 16:04
SCT - Thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
16/05/2023 - 09:08
Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp
19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
31/03/2023 - 16:27
Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái