Bạn đang ở đây

Hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

06/06/2023 16:04:50

SCT - Thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 01/6/2022 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ và tái sử dụng thành phần, kết quả giải quyết hồ sơ cho lần tiếp nhận hồ sơ tiếp theo trên phần mềm Một cửa điện tử.

Ngày 01/6/2023 Sở Công Thương Yên Bái ban hành hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2023/TT-VPCP.

Để thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, cán bộ một cửa thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức tới bộ phận một cửa các cấp để thực hiện  TTHC. Nộp hồ sơ cho cán bộ một cửa.

Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sự tồn tại của tài khoản số của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam (số căn cước công dân (CCCD)) hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài; cơ quan, tổ chức (mã định danh cơ quan, mã số thuế/mã số doanh nghiệp). Trường hợp uỷ quyền giải quyết TTHC, tài khoản số được xác định theo số định danh của tổ chức, cá nhân uỷ quyền. Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối, tích hợp với Hệ thống một cửa điện tử của cấp tỉnh (Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) để chia sẻ dữ liệu phục vụ kiểm tra tại Hệ thống một cửa điện tử và liên kết tài khoản tự động giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công tỉnh trong trường hợp cá nhân, tổ chức đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Trường hợp chưa có, cán bộ hướng dẫn hoặc thực hiện quy trình tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hệ thống liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia với tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh của cá nhân, tổ chức qua số định danh cá nhân của công dân Việt Nam (Số CCCD) hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài; cơ quan, tổ chức (mã định danh cơ quan, mã số thúê/mã số doanh nghiệp) để hình thành mỗi cá nhân/tổ chức có một  định danh duy nhất, cho phép liên kết, chia sẻ dữ liệu cá nhân/tổ chức.

Trường hợp cá nhân/tổ chức chưa có tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thì hệ thống tự động tạo tài khoản với thông tin từ tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Trường hợp đã có tài khoản số trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống kiểm tra tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tự động liên kết 2 tài khoản qua mã định danh cá nhân của công dân Việt Nam (số CCCD) hoặc số hộ chiếu (hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế) của người nước ngoài; cơ quan, tổ chức (mã định danh cơ quan, mã số thuế/mã số doanh nghiệp).

Bước 3: Cán bộ một cửa nhập các thông tin cơ bản về bộ hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  (gồm các thông tin: người nộp, tên TTHC); và kiểm tra các thành phần hồ sơ theo quy định TTHC.

Căn cứ vào  TTHC mà cá nhân, tổ chức cần giải quyết; trên cơ sở chia sẻ dữ liệu của các Hệ thống thông tin, cán bộ một cửa kiểm tra tính chính xác các thành phần hồ sơ đã lưu hoặc được tích hợp, đồng bộ trong hồ sơ TTHC của các nhân, tổ chức từ trong Kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 (1) Trường hợp thành phần hồ sơ đã có dữ liệu điện tử: chi tiết tại mục II. Bước 1. Phần 2.

 (2) Trường hợp thành phần hồ sơ chưa có dữ liệu điện tử: chi tiết tại mục II.Bước 1. Phần 2.

Bước 4: Cán bộ nghiệp vụ xử lý hồ sơ thực hiện kiểm tra thông tin trên tập tin mà bộ phận một cửa chuyển đến và chuyển sang dữ liệu điện tử để lưu vào kho dữ liệu điện tử để lưu vào kho dữ liệu hồ sơ TTHC tỉnh hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (chia sẻ dữ liệu với Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ trạng thái xử lý với Hệ thống thông tin bỉai quyết TTHC tỉnh) đối với loại giấy tờ phải số hoá thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp phải thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ thì kết quả thẩm tra, xác minh và kết quả trả lời của cơ quan liên quan phải được số hoá thành dữ liệu điện tử kể lưu vào kho dữ liệu hồ sơ TTHC của tỉnh hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

(Hướng dẫn chi tiết tại Mục II. Bước 2. Phần 1)

Kết quả giải quyết TTH cấp có thẩm quyền ký số, phát hành theo quy định pháp luật về công tác văn thư để trả cả bản giấy và bản điện tử cho tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp TTHC chỉ quy định cung cấp bản kết quả giải quyết điện tử hoặc cá nhân, tổ chức chỉ yêu cầu cung cấp bản điện tử. Kết quả giải quyết TTHC được đưa vào Kho dữ liệu hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

(Hướng dẫn chi tiết tại Mục II. Bước 3)

Bước 5: Trả kết quả giải quyết TTHC

- Kết quả giải quyết điện tử được gắn mã theo quy định và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc Kho dữ liệu hồ sơ TTHC của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

- Kết quả giải quyết điện tử được trả cho cá nhân, tổ chức trong mục dịch vụ công của tôi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng  Dịch vụ công tỉnh trừ trường hợp TTHC theo quy định của pháp luật chuyên ngành phải có mặt để trực tiếp nhận kết quả.

(Hướng dẫn chi tiết tại Mục II. Bước 4)

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp phải giao nhiệm vụ và gắn rõ trách nhiệm thực hiện số hoá đến từng cán bộ công chức, viên chức tham gia vào quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, từ bước tiếp nhận hồ sơ (cán bộ một cửa), đến bước tham mưu xử lý hồ sơ (cán bộ phòng, ban, chuyên môn, địa phương) đến bước phê duyệt, ký duyệt (lãnh đạo) và phát hành (văn thư).

(Văn bản chi tiết xem trong mục đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan