Bạn đang ở đây

Báo cáo tháng

Tên báo cáo File đính kèm
Báo cáo tháng 1 năm 2019 Microsoft Office document icon thang_01_2019_1.doc
báo cáo tháng 12 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_12_2018.doc
báo cáo tháng 11 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_11._2018.doc
báo cáo tháng 10 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_10_2018.doc
báo cáo tháng 9 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_9_2018.doc
báo cáo tháng 8 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_8_2018.doc
báo cáo tháng 7 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_7_2018.doc
báo cáo tháng 6 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_6_2018.doc
báo cáo tháng 5 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_nhanh_thang_5_5_thang_2018_1.doc
báo cáo tháng 4 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_4_2018.doc
báo cáo tháng 3 năm 2018 Microsoft Office document icon thang_3_2018.doc
báo cáo tháng 2 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_nhanh_ct_thang_02_2018.doc
Báo cáo nhanh tháng 5 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_nhanh_sct_thang_5_5_thang_2018_.doc
Báo cáo nhanh tháng 4 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_sct_thang_4_2018.doc
Báo cáo nhanh tháng 5 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_nhanh_sct_thang_5_5_thang_2018_.doc
Báo cáo nhanh tháng 4 năm 2018 Microsoft Office document icon bao_cao_sct_thang_4_2018.doc
Báo cáo tháng 11 năm 2017 Microsoft Office document icon bao_cao_thang_11.doc
Báo cáo hoạt động tháng 11 năm 2017 Microsoft Office document icon bao_cao_thang_11.doc
Báo cáo Tổng kết năm 2017
Báo cáo Kết quả tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc - Yên Bái năm 2017 PDF icon bao_cao_ket_qua_hoi_cho_2018.pdf