Bạn đang ở đây

Yên Bái ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

14/06/2021 08:43:50

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Lễ ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật giữa VKSND thị xã và Trung tâm truyền thông và văn hóa thị xã Nghĩa Lộ (ảnh tư liệu - minh họa).

Mục đích của Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, qua đó chấn chỉnh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Công văn số 385-CV/BCSĐ ngày 20/7/2020 của Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư.

Việc tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung đánh giá việc triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của trung ương, của tỉnh; các chương trình, đề án khác có nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ...

Công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; Tình hình, hoạt động của Hội đồng phối hợp; trách nhiệm thực hiện của các ngành thành viên Hội đồng; công tác chỉ đạo củng cố kiện toàn Hội đồng;  tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khác …).

Việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: Nội dung trọng tâm cần phổ biến, giáo dục pháp luật, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác, đặc biệt là việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật; các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá kết quả đã đạt được, tổng kết những mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả đã nhân rộng triển khai; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng phối hợp.

Công tác hòa giải ở cơ sở và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan