Bạn đang ở đây

Triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

16/07/2021 08:14:08

Thực hiện Kế hoạch số149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan và của công chức trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

2. Yêu cu

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg. Đảm bảo việc triển khai có hiệu quả, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao.

- Việc triển khai các nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đề án đổi mới không làm ảnh hưởng tới việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp, không làm ảnh hưởng tới công việc của công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cũng như công việc của công chức tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Năm 2021

Hoàn thành việc rà soát, cung cấp số liệu để số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu từ 25% - 30% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo tiến độ của tỉnh.

b) Năm 2022

- Tiếp tục tăng tối thiểu 20% đối với việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

- Phấn đấu giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch.

c) Năm 2023 - 2025

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Phấn đấu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó) do Sở Công Thương đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1.  Ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính theo các nội dung đổi mới của Đề án.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Cử công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, sử dụng, khai thác đối với các ứng dụng mới, chức năng mới của các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng được biết về các tiện ích mà Đề án đổi mới cung cấp tới người dân, doanh nghiệp.

6. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết Đề án và Kế hoạch này.

(Có biểu chi tiết nhiệm vụ kèm theo)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan