Bạn đang ở đây

Thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh

29/06/2023 17:16:02

SCT - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) (Sau đây viết tắt là Luật Ban hành văn bản QPPL); Công văn số 795/STP-XD, KTVB&TDTHPL ngày 12/6/2023 của Sở Tư pháp về việc thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Sở Công Thương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng theo quy định tại Chương VIII, Chương IX, Chương XII của Luật Ban hành văn bản QPPL, nhất là các quy định về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 111, Điều 127 Luật Ban hành văn bản QPPL.

Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL của Bộ Công Thương và Nghị quyết của HĐND tỉnh để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh.

(Chi tiết kèm file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan