Bạn đang ở đây

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức

24/06/2021 09:49:35

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Sở Công Thương triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc một số nội dung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và sự tham gia chủ động, tích cực của các đoàn thể và toàn của cán bộ, công chức, viên chức.

 Tiếp tục phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; gắn việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh.

2. Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công thương, chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ...

 

3. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo tính đồng bộ xuyên suốt, hiệu quả giữa tuyên truyền với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, đăng tải các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành công thương nói riêng và các quy định của pháp luật nói chung trong chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở.

6. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trên đây là các nội dung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công chức, viên chức của Sở Công Thương. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan