Bạn đang ở đây

Hướng dẫn về quy trình giải quyết cho cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài về nước; người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và người nước ngoài, thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, c

19/01/2022 09:16:39

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Hướng dẫn số 02/HD-UBND về quy trình giải quyết cho cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài về nước; người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và người nước ngoài, thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trong giai đoạn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (thay thế Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái).

Nhằm tuyên truyền phổ biến đến các cán bộ công chức, viên chức và các doanh nghiệp lĩnh vực Công Thương biết và áp dụng, Sở Công Thương giới thiệu một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 02/HD-UBND như sau:

I. Đối với Cán bộ của tỉnh đi công tác nước ngoài về nước:

Trên cơ sở đồng ý của cấp có thẩm quyền theo Quy chế 03-QC/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi nước ngoài có văn bản xin ý kiến của cơ quan y tế địa phương về địa điểm thực hiện cách ly y tế khi trở về nước trên cơ sở đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

II. Đối với Người nước ngoài, thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc trên địa bàn tỉnh:

1. Áp dụng với các đối tượng:

(i) Người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật.

(ii) Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.

(iii) Người nước ngoài là thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật.

(iv) Người nước ngoài tới Việt Nam để tìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo.

(v) Một số trường hợp nhân đạo, đặc biệt khác (người nước ngoài khám chữa bệnh, thai sản,...).

2. Về hồ sơ và quy trình: quy định chi tiết tại mục II, III Hướng dẫn số 02/HD-UBND kèm theo. Lưu ý các quy định đối với một số trường hợp:

2.1. Trường hợp Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày):

* Khách vào làm việc mới mục đích ngoại giao, công vụ:

- Cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo Quy chế 03-QC/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng phương án đưa đón, cách ly, phương án an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình làm việc của người nhập cảnh ngắn ngày và người tiếp xúc.  

- Văn phòng UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền, xin ý kiến của Sở Y tế, các cơ quan có liên quan và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

* Người nước ngoài vào làm việc với các doanh nghiệp: Các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo nội dung tại Mục II của Hướng dẫn 02/HD-UBND, gửi Văn phòng UBND tỉnh để xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Trường hợp Người nước ngoài tới Việt Nam để tìm hiểu thị trường, dự hội nghị, hội thảo: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ theo nội dung tại Mục II của Hướng dẫn 02/HD-UBND về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Công an tỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Sở Công Thương trân trọng giới thiệu đến các doanh nghiệp để biết và thực hiện. Có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

 

                                                                                               

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan