Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

27/03/2024 - 17:44
Ngày 15/3/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm...
13/03/2024 - 11:42
Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 505/SCT-VP
10/03/2024 - 09:49
Thực hiện nội dung Công văn số 619/UBND-NC ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc...
08/02/2024 - 21:36
Ngày 5 tháng 02 năm 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hành động số 312/KH-SCT
22/01/2024 - 13:08
Toàn văn Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện...
12/01/2024 - 10:06
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thông tin,...
09/01/2024 - 13:12
SCT - Ngày 9 tháng 01 năm 2024, Sở Công Thương ban hành Quyết định số Số: 64 /QĐ- SCT về việc dự...
06/01/2024 - 11:59
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai...
14/11/2023 - 16:11
Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thường xuyên rà...
25/10/2023 - 13:43
Căn cứ Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ
19/08/2023 - 15:03
SCT - Chiều ngày 17/8/2023, Sở Công Thương tổ chức chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải...
17/08/2023 - 11:07
Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...