Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

10/26/2021 - 09:18
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử...
10/25/2021 - 15:24
Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế tiếp công dân tại Quyết định...
09/30/2021 - 14:13
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Cải cách hành chính năm 2021 được tổ chức với hình thức thi trắc...
09/16/2021 - 08:48
Tỉnh Yên Bái đã ban hành các chương trình, kế hoạch, Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh,...
08/25/2021 - 15:22
Để đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước...
07/16/2021 - 08:14
Thực hiện Kế hoạch số149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định...
06/29/2021 - 09:51
YênBái - Không có nhiều tiềm năng thế mạnh và quá nhiều lợi thế so sánh, nhưng với sự tiên phong,...
06/29/2021 - 09:35
YênBái - Là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong 2 năm liên tiếp (...
06/24/2021 - 09:57
Thực hiện Công văn số 1253/SNV-CCHC ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch cải...
06/24/2021 - 09:54
Thực hiện Công văn số 1781/UBND-NC ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng báo cáo...
05/13/2021 - 09:58
Ngày 12/5/2021 UNBD tỉnh đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và công bố chỉ số...
04/07/2021 - 09:10
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành...