Bạn đang ở đây

Yên Bái triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7/2022

28/07/2022 10:44:08

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 07/7/2022 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7/2022.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là: Kết luật số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người gia đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 113/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Yên Bái về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022.

Thường xuyên rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, nhất là công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán; quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài... tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ cho công tác phòng, chống tội phạm mua bán người và trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân bị mua bán.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống mua bán người”“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”“Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng phòng ngừa, đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế phòng, chống mua bán người.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên ngành về phòng, chống mua bán người; bố trí cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn chuyên đề, chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán...

Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Có file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan