Bạn đang ở đây

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

25/11/2021 09:37:09

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố. Ảnh Báo Yên Bái.

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cách cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với UBND cấp huyện gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản QPPL; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cải cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan