Bạn đang ở đây

Tiếp nhận công bố hợp quy và đăng trên cổng thông tin của Sở

11/01/2022 10:13:13

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formandehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Xét hồ sơ đề nghị công bố hợp quy sản phẩm dệt may kèm theo Văn bản số 101/CV-TPN  ngày 06/01/2022 của Công ty phần dược phẩm Thanh Phương New có địa chỉ: Số nhà 772B, đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Sau khi xem xét, Sở Công Thương đồng ý tiếp nhận và đăng tải trên cổng thông tin của Sở bản công bố hợp quy số 5200909095/XMHPH2104035/010724

4295 ngày 06/01/2022 của Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New có địa chỉ trụ sở Công ty và cơ sở sản xuất tại số nhà 772B, đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn bản này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm dệt may phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương New phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác./. Có file hồ sơ đính kèm

Nguồn: Phòng KTAT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan