Bạn đang ở đây

Thực hiện việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh

12/07/2021 15:55:22

Hiện nay, cùng với sự phát triển của hệ thống thông tin điện tử, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc khai báo dữ liệu điện tử ngày càng trở nên phổ biến. Việc thực hiện khai báo, sử dụng cơ sở dữ liệu sẽ đem lại nhiều lợi ích đối với các doanh nghiệp như: Sử dụng số liệu để báo cáo các cơ quan chức năng quản lý môi trường địa phương và phần mềm cơ sở dữ liệu có các tính năng so sánh, phân tích, đánh giá về hiệu quả quản lý môi trường của chính doanh nghiệp qua các năm. Mặt khác, đối với các cơ quan quản lý nhà nước việc thu thập thông tin, dữ liệu sẽ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, đề án…

Để phù hợp với nhu cầu thực tế, ngày 30 tháng 11 năm 2020 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BCT (Thông tư 42) quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Thông tư này thay thế Thông tư 22/2013/TT-BCT (Thông tư 22) và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.

Thông tư 42 có hiệu lực đã quy định cụ thể danh mục đối tượng phải khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành công thương như (nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu…), ngoài ra cũng khuyến khích thực hiện khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương đối với các đối tượng không thuộc danh mục phải khai báo. Đây cũng là một điểm mới so với Thông tư 22 vì hiện nay, số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh ngành Công Thương rất lớn với đa dạng ngành nghề, quy mô. Nếu áp dụng với tất cả các doanh nghiệp sẽ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Do nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động thương mại có lượng phát thải thấp, thông tin, số liệu không có nhiều ý nghĩa về quản lý môi trường, nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế, sẽ khó hoàn thành đầy đủ yêu cầu.

Ngoài ra, Thông tư cũng rà soát sửa đổi các quy trình quản lý, đăng ký, khai báo cơ sở dữ liệu để thuận tiện hơn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện. Để tăng cường công tác quản lý môi trường ngành Công Thương từ Trung ương đến địa phương, Thông tư 42 cũng bổ sung trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khai báo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, trong thời gian vừa qua Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản số 911/SCT-KTATMT ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc tuyên truyền, phổ biến thông tư số 42/2020/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại đã có 29 cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký cấp tài khoản truy cập, trong đó 15/37 cơ sở khai thác khoáng sản, 4/9 nhà máy thủy điện thuộc danh mục phải khai báo đã thực hiện đề nghị cấp tài khoản truy cập. Ngoài ra có 9 cơ sở thuộc diện khuyến khích khai báo cũng đã thực hiện đề nghị cấp tài khoản truy cập.

Để phát huy hiệu quả của cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở thực hiện việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu. Trong thời gian tới Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đăng ký cấp tài khoản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cấp tài khoản truy cập.

Nội dung Thông tư 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái theo địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn và wesbsite của Bộ Công Thương tại địa chỉ https://moit.gov.vn/van-ban-phap-luat.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần làm rõ đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái thông qua phòng Kỹ thuật an toàn-Môi trường theo địa chỉ Sở Công Thương tỉnh Yên Bái số 107A, tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái điện thoại: 02163.852.572 hoặc Email: phongktatmtsctyb@gmail.com.để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan