Bạn đang ở đây

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại

29/04/2024 17:00:33

           Thực hiện Công văn số 1184/UBND-VX ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới; Công văn số 1308/UBND-VX ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

         Nhằm đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/4/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 975/SCT-KTATMT về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan