Bạn đang ở đây

Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh

15/02/2022 09:37:01

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện được hướng dẫn, làm thủ tục nhanh gọn.

Đánh giá khái quát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm qua, bà Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các nội dung CCHC nhà nước sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. 

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo thống nhất về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể. 

Đồng thời, huyện đẩy mạnh công tác kiểm tra. Qua đó cho thấy nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời.

Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các cuộc họp tại khu dân cư, tổ dân phố tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Việc thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác CCHC đã đạt kết quả tích cực. Điển hình trong cải cách thể chế, UBND huyện thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC; thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành. 

Cùng với đó, việc cải cách TTHC, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND huyện đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Mặt khác, UBND huyện đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp. Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Huyện đã rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC (cấp huyện 332 TTHC, cấp xã 151 TTHC đang thực hiện). Ngoài ra, kiến nghị đưa ra khỏi danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 của UBND tỉnh Yên Bái và tiếp nhận TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục cấp huyện, cấp xã ở các lĩnh vực: xây dựng, y tế 2 thủ tục, tư pháp 2 thủ tục cấp huyện... 

Năm qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp đã tiếp nhận 79.031 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết 78.990 hồ sơ (trước hạn 77.046, đúng hạn 1.937, đang giải quyết 41 hồ sơ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc thực hiện CCHC, kinh phí cho CCHC còn khó khăn... 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lã Thị Liền khẳng định: Huyện tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng, đồng thời rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC./.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan