Bạn đang ở đây

Thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

02/11/2021 14:05:27

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang có Công văn số 1439/SCT-QLTM, thông báo quy trình điều tiết đối với phương tiện vận tải xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Sở Công Thương Yên Bái thông báo tới các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện (kèm theo Công văn số 1439/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan