Bạn đang ở đây

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái

24/08/2020 09:16:59

Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1823/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái được kiện toàn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác cải cách hành chính làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn theo Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ; các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như quyết định, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, đề án về cải cách hành chính; Chỉ đạo thực hiện thí điểm, tập trung ở một số việc, lĩnh vực, một số mô hình hoặc cách làm mới ở một số sở, ngành và địa phương để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Tham mưu, đề xuất việc bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định và phản biện đối với các văn bản, các chương trình, dự án, đề án liên quan đến thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành, cơ quan, đơn vị.

Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tố giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có lãnh đạo và chuyên viên của một số sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập họp bất thường đối với các thành viên được giao nhiệm vụ phụ trách các nội dung công tác cải cách hành chính. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Các văn bản do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các văn bản do cơ quan thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.

Tin liên quan