Bạn đang ở đây

Hưởng ứng, tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

06/04/2022 08:03:17

Ngày 22/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X (2021-2022). Trong quá trình tổ chức Hội thi, Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số lượng các giải pháp chưa nhiều, chưa phong phú, chưa tương xứng với yêu cầu của Hội thi cấp tỉnh; một số đơn vị, tổ chức, cá nhân chưa thực sự quan tâm đến Hội thi. Để Hội thi đạt kết quả và tiến độ theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, của Hội thi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phấn đấu mỗi cơ sở, ngành, địa phương có từ 03 - 05 giải pháp tham gia Hội thi. Trên cơ sở các giải pháp được lựa chọn, tổng hợp, đề xuất gửi về Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh) trước ngày 15/6/2022.

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi theo quy định; tổng hợp các giải pháp tham gia Hội thi, báo cáo Ban Tổ chức Hội thi; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi chỉ đạo thực hiện kế hoạch Hội thi theo đúng quy định.

Sở Công Thương Yên Bái trân trọng thông báo tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự để cuộc thi đạt kết quả và tiến độ theo Kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái đề ra.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tin liên quan