Bạn đang ở đây

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

03/02/2023 10:11:39

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là con đường kết hợp, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo TTXVN.

Tin liên quan