Bạn đang ở đây

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

01/11/2022 10:34:16

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ thông tư số 61/2017 ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2021 đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính Phủ;
Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 8/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái;
Căn cứ quyết toán thu, chi NSNN năm 2021 của Văn phòng sở Công Thương;
Căn cứ Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 04/6/2022 và Thông báo số 3172 ngày 27/10/2022 của Sở Tài chính về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Sở Công Thương;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (theo biểu đính kèm).

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan