Bạn đang ở đây

Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023

13/07/2023 14:55:43

SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023”

Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, nghiên cứu rà soát, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung về thúc đẩy, khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (giảm phí, lệ phí, cắt giảm thời gian giải quyết nếu thực hiện TTHC theo hình thức trực tuyến...).

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình, một phần; tập trung vào nhóm thủ tục liên quan đến doanh nghiệp hoặc các thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, có tần suất giao dịch cao.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT, thông tin dễ tiếp cận và hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Mục tiêu cụ thể

Tối thiểu 80% TTHC thuộc lĩnh vực ngành công thương ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến (đối với những TTHC có phát sinh hồ sơ trong 3 năm trở về đây); tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở sử dụng DVCTT toàn trình trong giải quyết TTHC và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT.

Phấn đấu tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với giao diện, cách thức sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh đạt trên 90%.

100% CSDL của Sở được kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo an toàn theo cấp độ đã được phê duyệt.

100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa; 50% trở lên hồ sơ TTHC của Sở được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa.

30% hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đối với các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính).

100% người dân, doanh nghiệp được hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng tài khoản khi thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ công.

 (Có file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan