Bạn đang ở đây

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

24/06/2021 09:57:21

Thực hiện Công văn số 1253/SNV-CCHC ngày 15/12/2020 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và chế độ báo cáo CCHC theo định kỳ, Sở Công Thương báo cáo kết quả chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Xây dựng chương trình, ban hành kế hoạch cải cách hành chính:

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SCT này 12/01/2021 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021, trong đó xác định 07 mục tiêu và 50 nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện và thời gian hoàn thành.

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SCT ngày 12/01/2021 triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐCCHC ngày 04/2/2021 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 573/KH-SCT ngày 29/3/2021 tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý, Sở Công Thương tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 13/01/2021 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 62/KH-SCT ngày 13/01/2021 về rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021; công tác cải cách hành chính đã được lồng ghép với công tác thi đua khen thưởng thông qua phát động phong trào thi đua tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Sở.

Việc triển khai, ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành và xây dựng Báo cáo công tác cải cách hành chính hàng quý của Sở đảm bảo đúng thời gian quy định và các nội dung theo yêu cầu.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế:

Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2021; kế hoạch về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2021.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã chủ động rà soát và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét ban hành các văn bản QPPL, gồm:

- Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thay thế Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (đang trong giai đoạn hoàn thiện văn bản và xin ý kiến các ngành, địa phương).

Căn cứ Công văn số 82/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 22/01/2021 của Sở Tư pháp về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua kỳ họp thứ 10, Sở Công Thương đã rà soát và có Công văn số 250/SCT-VP ngày 03/02/2021.

Căn cứ Công văn số 408/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 05/5/2021 của Sở Tư pháp về việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, Sở Công Thương đã có Công văn số 1084/SCT-VP ngày 03/6/2021.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 13/01/2021 triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 lĩnh vực công thương với mục đích tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm soát TTHC, thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SCT ngày 13/01/2021 rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 với mục đích rà soát một số thủ tục, nhóm thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp hoặc không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC. Nâng cao hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính nhà nước, nhằm thực hiện nhiệm vụ chung cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác kiểm soát TTHC.

Căn cứ Công văn số 540/STTT-CNTT ngày 27/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định Dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, Sở Công Thương đã có Công văn số 1012/SCT-VP ngày 28/5/2021 đề xuất 56 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (trong đó 44 dịch vụ công cấp tỉnh; 12 dịch vụ công cấp huyện).

Sở Công Thương đã cung cấp các biểu mẫu, tờ đơn, tờ khai và mẫu kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở để triển khai hồ sơ điện tử trên môi trường mạng, phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến.

Sở đã niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về việc thực hiện các quy định hành chính tại trụ sở cơ quan.

Việc triển khai ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo và Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý của Sở đảm bảo đúng thời gian quy định và đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 (thời điểm tính số liệu từ 15/12/2020 đến 14/6/2021), Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 4.320 bộ hồ sơ (bao gồm cả thông báo hoạt động khuyến mại) đảm bảo đúng quy định, hoàn thành sớm và đúng thời hạn 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương không phát sinh phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính hay hành vi hành chính, quy định hành chính của các cá nhân, tổ chức.

3. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước:

Sở Công Thương tiếp tục kiện toàn tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc; tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm mới đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3062/QĐ-UBND ngày 05/12/2019.

Sở Công Thương đã căn cứ vào các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Nội vụ để rà soát và xây dựng phương án sắp xếp bộ máy, biên chế, số lượng cấp phó, vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức. Trong đó, Sở đã xây dựng Đề án số 565/ĐA-SCT ngày 26/3/2021 và Đề án số 566/ĐA-SCT ngày 26/3/2021 điều động nội bộ đối với công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và chuyên môn được đào tạo; xây dựng lộ trình tinh giản cấp phó trưởng phòng đảm bảo đúng theo quy định.

4. Cải cách công vụ:

Xây dựng đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức của Sở Công Thương năm 2021 đảm bảo đúng cơ cấu vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện kịp thời các quy định về cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-SCT ngày 05/4/2021 về việc tự kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, Sở đã có báo cáo số 1180/BC-SCT ngày 14/6/2021 kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021, qua công tác tự kiểm tra 100% cán bộ, công chức, viên chức nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định về nghĩa vụ, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp.

5. Cải cách tài chính công:

Sở Công Thương đã thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ. Sở đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-SCT ngày 12/3/2021 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; hàng tháng theo dõi, phản ánh đầy đủ các nguồn thu – chi. Tài sản của cơ quan được quản lý theo quy chế đã được ban hành, việc điều chuyển phương tiện, sử dụng tài sản đảm bảo nguyên tắc, quy định của nhà nước, không có hiện tượng dùng tài sản công vào mục đích cá nhân hoặc sai mục đích gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan.

UBND tỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Công Thương tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 trong đó UBND tỉnh giao thu là 350 triệu, đến nay, ước đã thực hiện thu: 200 triệu.

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử:

Tiếp tục phối hợp xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử gắn với xây dựng Đô thị thông minh trên cơ sở tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh và Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh đã được phê duyệt, cập nhật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ điện tử.

Tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản hiệu quả, góp phần giảm thời gian tiếp nhận văn bản và tiết kiệm nhiều văn phòng phẩm. Đã nối mạng Internet đến 100% máy tính để công chức cập nhật thông tin, nghiên cứu văn bản pháp luật, chia sẻ tài liệu giữa các phòng chức năng và các đơn vị trong ngành (trừ máy tính soạn thảo văn bản mật).

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát, đăng ký TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tuy nhiên do nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân còn hạn chế, vì vậy số lượng TTHC được tiếp nhận và trả kết quả còn ít.

Áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được Sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1.  Ưu điểm:

Công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở Công Thương xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, từ đó Lãnh đạo Sở đã quan tâm, chỉ đạo sát sao kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp theo quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Đảm bảo mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác chuyên môn của Sở.

Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý ngành để tham mưu, đề xuất phù hợp cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo đúng quy định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Phân công, bố trí công việc phù hợp với từng cá nhân, đảm bảo thực hiện theo đề án vị trí việc làm đã xây dựng.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản, thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Từng bước hiện đại hoá, có tính chuyên nghiệp cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trong lĩnh vực ngành công thương, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

2. Khó khăn:

Công tác cải cách hành chính là một công việc khó với một khối lượng công việc lớn, thường xuyên đổi mới, đòi hỏi phải có nhiều thời gian nghiên cứu, phải có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm, tuy nhiên cán bộ làm công tác cải cách hành chính của Sở chưa có nhiều kinh nghiệm nên một số kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu.

Nguồn kinh phí còn hạn hẹp, việc đầu tư phương tiện vật chất kỹ thuật và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác cải cách hành chính trong thời gian qua vẫn còn hạn chế.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp bổ sung nguồn kinh phí công tác cải cách hành chính cho các sở, ban, ngành để tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Công Thương. Đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan