Bạn đang ở đây

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021

24/06/2021 09:54:30

Thực hiện Công văn số 1781/UBND-NC ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng báo cáo quý II năm 2021, Sở Công Thương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 với một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC)

Trong quý II năm 2021, Sở Công Thương không có TTHC tại các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL

Trong quý II năm 2021, Sở Công Thương không có TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL.

3. Về công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

Sở Công Thương thực hiện niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các nhân tổ chức về quy định hành chính tại Sở, đồng thời niêm yết công khai danh mục TTHC và trình tự thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang dịch vụ công tỉnh Yên Bái.

- Tổng số Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương đã được ban hành trong quý II năm 2021 là: 0 quyết định

- Tổng số TTHC được công bố mới ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong quý II năm 2021: 0 TTHC

- Tổng số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương đến thời điểm báo cáo là: 139 TTHC (trong đó: 122 TTHC cấp tỉnh; 15 TTHC cấp huyện; 02 TTHC cấp xã).

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC:

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 13/01/2021 triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 lĩnh vực công thương với mục đích tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, đảm bảo công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt các nguyên tắc kiểm soát TTHC, thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SCT ngày 13/01/2021 rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 với mục đích rà soát một số thủ tục, nhóm thủ tục hành chính (TTHC) để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp hoặc không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC. Nâng cao hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính nhà nước, nhằm thực hiện nhiệm vụ chung cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác kiểm soát TTHC.

Căn cứ Công văn số 540/STTT-CNTT ngày 27/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định Dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, Sở Công Thương đã có Công văn số 1012/SCT-VP ngày 28/5/2021 đề xuất 56 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (trong đó 44 dịch vụ công cấp tỉnh; 12 dịch vụ công cấp huyện).

Sở Công Thương đã cung cấp các biểu mẫu, tờ đơn, tờ khai và mẫu kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở để triển khai hồ sơ điện tử trên môi trường mạng, phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến.

 

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

Sở đã niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về việc thực hiện các quy định hành chính tại trụ sở cơ quan.

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận: Quý II năm 2021, Sở Công Thương không nhận được phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính hay hành vi hành chính, quy định hành chính.

Tình hình, kết quả xử lý: Không có.

6. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ 15/3/2021 đến 14/6/2021): 2414 hồ sơ, trong đó:

+ Số tiếp nhận mới trong kỳ: 2394 hồ sơ (trực tuyến: 2327 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích: 67 hồ sơ)

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 20 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 2402 hồ sơ, trong đó:

+ Giải quyết trước hạn: 1868 hồ sơ

+ Giải quyết đúng hạn: 534 hồ sơ

+ Quá hạn: 0 hồ sơ

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 12 hồ sơ, trong đó:

+ Trong hạn: 12 hồ sơ

+ Quá hạn: 0 hồ sơ

(Có phụ biểu kèm theo).

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Thực hiện Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Sở Công Thương xác định công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tập trung, thống nhất, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan. Hiện nay, 122/122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công (đảm bảo 100%). Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát văn bản để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không cần thiết, làm hạn chế điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/201 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết TTHC quy định rõ các bước thực hiện và trách nhiệm, thời gian giải quyết của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC. Đây là một trong cơ sở để tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện của cơ quan nhà nước; góp phần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính và trách nhiệm của công chức thực thi công vụ.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Trong quý II năm 2021, số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên môi trường điện tử của Sở Công Thương tương đối nhiều, chủ yếu tập trung ở TTHC mức độ 4 đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia như: Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại...

Sở Công Thương đã đăng ký tài khoản và lập danh sách đề nghị phân quyền để thực hiện nhiệm vụ cập nhật, gửi số liệu báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Sở Công Thương đã niêm yết công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại Website của Sở trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân về bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Sở Công Thương đã niêm yết công khai nội dung, địa chỉ và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các nhân tổ chức về quy định hành chính tại đơn vị mình, đã cử cán bộ làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia.

10. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Trong quý II năm 2021 Sở Công Thương không có đề xuất sáng kiến cải cách TTHC.

11. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Quý II năm 2021 Sở Công Thương chưa triển khai công tác tự kiểm tra việc kiểm soát TTHC.

Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức.

12. Nội dung khác

Thường xuyên rà soát một số thủ tục, nhóm TTHC để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp hoặc không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC.

Nghiêm túc thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG       

- Thuận lợi: Nhìn chung trong quá trình triển khai thực hiện, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Sở Công Thương đã cử 02 công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa” của Trung tâm Phục vụ hành chính công và 02 cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC.

- Khó khăn: Hệ thống văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính còn chưa đồng bộ, thống nhất, thường xuyên thay đổi nên việc áp dụng thực hiện còn nhiều vướng mắc. Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là công việc khó, đòi hỏi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm, kỹ năng, tuy nhiên cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính là kiêm nghiệm, nên kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu. Việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở chưa đạt hiệu quả cao do nhu cầu thực hiện của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2021:

1. Căn cứ Quyết định và Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính, tiếp tục đôn đốc các phòng chuyên môn có giải quyết TTHC tiến hành triển khai rà soát, đánh giá TTHC, quy định có liên quan trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

2. Rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương theo các quy định mới nhất của các cơ quan có thẩm quyền ban hành trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

3. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thực hiện và đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện các TTHC trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2021 của Sở Công Thương. Kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp./.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan