Bạn đang ở đây

Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 158 của Tỉnh ủy

23/04/2024 17:14:41

          Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 158-CTr/TU ngày 14/5/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm

          Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 35.000 tỷ đồng; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 30%; chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn ngành công nghiệp tăng bình quân khoảng 9%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 28-30%; kinh tế số chiếm 30% GRDP; xây dựng chính quyền số, nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước; tỷ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp đạt bình quân chung khoảng 65 - 70%... Phấn đấu đến năm 2045, tỉnh Yên Bái hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là tỉnh có công nghiệp phát triển nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

          Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 29-NQ/TW trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới tư duy, nhận thức của cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về nhận thức, hành động để tạo sự chuyển biến sâu sắc, trách nhiệm đối với việc tham gia, đầu tư và phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, gắn với phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường; chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp sang các ngành có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cả nước, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

          Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện hành của tỉnh; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích đối với các dự án quan trọng, có tính lan tỏa; áp dụng nguyên tắc ưu đãi đầu tư gắn với việc đáp ứng các điều kiện, cam kết cụ thể và cơ chế hậu kiểm, yêu cầu bồi hoàn khi vi phạm các cam kết. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, tập trung các giải pháp để tăng chỉ số PCI  và chỉ số PAPI hàng năm của tỉnh… Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm chủ lực của địa phương. Quan tâm thu hút đầu tư để phát triển những cụm ngành có nhiều triển vọng phát triển trên địa bàn tỉnh.

          Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị hóa nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành công nghiệp.

          Quan tâm phát triển các thành phần kinh tế; đổi mưới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng nhanh, bền vững. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường nội địa. Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Yên Bái, xây dựng lực lượng lao động tiên tiến, có tay nghề cao; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt an sinh xã hội.

          Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

(Có file đính kèm)

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan