Bạn đang ở đây

Yên Bái: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022

14/12/2022 08:28:22

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2524/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cách cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) đối với UBND cấp huyện gồm các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản QPPL; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước; Đánh giá tác động của cải cách hành chính (thông qua điều tra xã hội học).

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ngành là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC là 12; Điểm đánh giá kết quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL, thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là 8; Điểm đánh giá kết quả cải cách TTHC là 12; Điểm đánh giá kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là 7; Điểm đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ là 7; Điểm đánh giá kết quả cải cách tài chính công là 6; Điểm đánh giá hiện đại hóa hành chính nhà nước là 13 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 35.

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC đối với UBND cấp huyện là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC là 14; Điểm đánh giá kết quả xây dựng, ban hành văn bản QPPL, rà soát  văn bản QPPL là 7; Điểm đánh giá kết quả cải cách TTHC là 13; Điểm đánh giá kết quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là 6; Điểm đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ là 7,5; Điểm đánh giá kết quả cải cách tài chính công là 6; Điểm đánh giá hiện đại hóa hành chính nhà nước là 11,5 điểm; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 35.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan