Bạn đang ở đây

Yên Bái ban hành bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

13/09/2022 10:12:51

Việc đánh giá chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố theo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số (DTI) được tổ chức định kỳ hàng năm; thời gian đánh giá tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 trong năm Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số.

Ảnh minh họa.

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các sở, ban, ngành (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp sở) gồm: 07 chỉ số chính; 43 chỉ số thành phần.

STT

Chỉ số chính

(7 chỉ số chính)

Chỉ số thành phần

(43 chỉ số thành phần)

Tổng điểm tối đa (1000)

Ghi chú

I

Nhóm chỉ số nền tảng chung

22

600

 

1

Nhận thức số

4

100

 

2

Thể chế số

4

100

 

3

Hạ tầng số

2

100

 

4

Nhân lực số

4

100

 

5

An toàn thông tin mạng

8

200

 

II

Nhóm chỉ số hoạt động

21

400

 

6

Hoạt động chính quyền số

16

300

 

7

Hoạt động xã hội số

5

100

 

 

Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá DTI của các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện) gồm: 08 chỉ số chính; 75 chỉ số thành phần.

Bộ chỉ số đánh giá DTI cấp huyện: 8 chỉ số chính; 75 chỉ số thành phần, thang điểm 1000.

STT

Chỉ số chính

(8 chỉ số chính)

Chỉ số thành phần

(75 chỉ số thành phần)

Tổng điểm tối đa (1000)

Ghi chú

I

Nhóm chỉ số nền tảng chung

39

500

 

1

Nhận thức số

6

100

 

2

Thể chế số

7

100

 

3

Hạ tầng số

8

100

 

4

Nhân lực số

10

100

 

5

An toàn thông tin mạng

8

100

 

II

Nhóm chỉ số hoạt động

36

500

 

6

Hoạt động chính quyền số

15

200

 

7

Hoạt động kinh tế số

10

150

 

8

Hoạt động xã hội số

11

150

 

 

Theo Quy trình quy định, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái hàng năm tiến hành rà soát, tự đánh giá, chấm điểm và đính kèm file tài liệu kiểm chứng để xác định mức độ hoàn thành, tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá DTI gửi về Sở Thông tin và Truyền thông:

Lần 1: Trước ngày 30/11 (mốc báo cáo số liệu từ 1/1 đến 30/11) của năm báo cáo.

Lần 2: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải trình và báo cáo số liệu đến 31/12 của năm báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 28/2 của năm liền kề báo cáo.

 

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan