Bạn đang ở đây

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyền truyền về công tác khuyến công

29/07/2022 15:26:11

Ngày 29/7/2022, tại UBND xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác khuyến công.

Tham dự Hội nghị có đại diện phòng Quản lý CNNL – Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo, cán bô Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái, đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng huyện Trấn Yên; đai diện lãnh đạo, cán bộ các xã Hưng Khánh, Hồng Ca, Lương Thịnh và các doanh nghiệp/cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền chính sách về công tác khuyến công, những kết quả đạt được, những hạn chế trong quá trình triển khai công tác khuyến công thời gian qua; định hướng đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trong giai đoạn tới; thảo luận, xác định các giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT theo tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch khuyến công trong tình hình mới; chia sẻ kinh nghiệm triển khai, trao đổi công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Theo đó, trong thời gian tới, để thực hiện tốt các nội dung hoạt động khuyến công; trên cơ sở Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

Thứ nhất, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao từ trung ương đến địa phương trong việc đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, áp dụng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn với diễn biến của dịch Covid-19, nâng cao năng lực và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Bố trí nguồn lực thỏa đáng từ ngân sách, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác nhằm thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Thứ ba, nắm bắt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng công tác chuyển đổi số và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đáp ứng yêu cầu thị trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế; xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh, có vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Tăng dần số lượng các cơ sở sản xuất nhận thức được lợi ích và áp dụng sản xuất sạch hơn, giải pháp kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp.

Thứ tư, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương.

Thứ năm, tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT đã đạt giải qua các Kỳ bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để doanh nghiệp có định hướng chủ động trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, cải tiến mẫu mã, đa dạng sản phẩm để ngày càng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài.

Thứ sáu, nâng cao năng lực, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương triển khai các đề án nhiệm vụ khuyến công; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy các hoạt động khuyến công. Đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến công, nhất là công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên khuyến công.

Thứ bảy, thông qua cơ quan đại diện tại nước ngoài, thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp địa phương nhằm phát triển các hoạt động khuyến công. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đề xuất hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua nhằm tôn vinh, động viên những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động khuyến công.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan