Bạn đang ở đây

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

17/06/2024 19:18:21

Vừa qua Bộ Công Thương Quyết định số 1372/QĐ-BCT ngày 05/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, trong đó có 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương: Thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương được ban hành trên cơ sở Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 20/6/2023 và Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo quy định tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung lập 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, bộ phận một cửa của Sở Công Thương, số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Tầng 1, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi qua một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến trên Cổng dịch công tỉnh Yên Bái tại địa chỉ https://dichvucong.yenbai.gov.vn

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024;

+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bằng tiếng Việt. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và có thể được gia hạn thêm tối đa không quá 30 ngày trong trường hợp phức tạp.

Đến nay, Sở Công Thương đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 về công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024, được triển khai thực hiện theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái./.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan