Bạn đang ở đây

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: Vũ Vinh Quang
Họ và tên: Vũ Vinh Quang
Điện thoại cơ quan: 0216.3852.574
Trách nhiệm:
         

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Bộ Công Thương và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương Tỉnh Yên Bái;

- Tham mưu UBND tỉnh và chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực về: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành Công Thương; dự án điện nông thôn; phụ trách công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn; công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước.

- Là người phát ngôn chính thức của Sở Công Thương.

- Chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở.

- Phụ trách chung hoạt động công thương các huyện, thị, thành phố.

- Phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở và Tổ dự án điện nông thôn; tham gia sinh hoạt tại Thanh tra sở.

- Trưởng các Ban thuộc lĩnh vực phụ trách và theo quy định của Tỉnh, Bộ Công Thương;

- Phụ trách công tác quốc phòng, tự vệ cơ quan;

- Chủ tịch HĐ thi đua khen thưởng, kỷ luật; hội đồng nâng lương; hội đồng sáng kiến của cơ quan.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh và Bộ Công Thương phân công.

 

Phó Giám đốc: Trịnh Văn Thành

Họ và tên: Trịnh Văn Thành

Điện thoại cơ quan: 02163.853.023

- Là phó giám đốc thường trực giải quyết công việc phát sinh khi giám đốc sở đi vắng;

- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Văn phòng, công tác chuyển đổi số; công tác cải cách hành chính; công tác pháp chế; bảo vệ bí mật nhà nước; dân vận, dân chủ, văn hóa; nội quy quy chế cơ quan; văn thư lưu trữ.

- Phụ trách Văn phòng; công tác công đoàn; công tác đoàn thanh niên; tham gia sinh hoạt tại Văn phòng sở.

- Phụ trách hoạt động công thương thuộc các địa bàn: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Căng Chải và huyện Trạm Tấu;

- Trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Tỉnh, Bộ và Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia chỉ đạo, xem xét các nội dung về công tác thanh tra thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết;

- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết;

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

- Giao ủy quyền chủ tài khoản kinh phí chi thường xuyên của sở. 

Phó Giám đốc: Phạm Trung Lân

Họ và tên: Phạm Trung Lân

Điện thoại cơ quan: 02163.857.863

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; kỹ thuật an toàn - môi trường, hóa chất, khai thác và chế biến khoáng sản; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý công nghiệp – Năng lượng;  Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường; tham gia sinh hoạt tại phòng Kỹ thuật an toàn môi trường.

- Phụ trách hoạt động công thương thuộc các địa bàn: Thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên.

- Trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Tỉnh, Bộ và Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia chỉ đạo, xem xét các nội dung về công tác thanh tra thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết;

- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết.

- Tham mưu thẩm định các chương trình, kế hoạch phối hợp của ngành;

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Chiến

Họ và tên: Nguyễn Đình Chiến

Điện thoại di động: 0912.481.251

- Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực về lĩnh vực thương mại; khuyến công, tiết kiệm năng lượng; xúc tiến thương mại, thương mại điện tử

- Phụ trách Phòng Quản lý Thương mại; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; tham gia sinh hoạt tại Phòng Quản lý Thương mại.

- Phụ trách công tác theo dõi, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn;

- Phụ trách hoạt động công thương thuộc các địa bàn: huyện Trấn Yên, huyện Văn Chấn.

- Trưởng các ban thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Tỉnh, Bộ và Giám đốc Sở phân công;

- Tham gia chỉ đạo, xem xét các nội dung về công tác thanh tra thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết;

- Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân thuộc lĩnh vực phụ trách, báo cáo Giám đốc để thống nhất giải quyết;

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

Văn phòng sở

Điện thoại liên hệ: 0216.3857863

Danh sách phòng:

1. Tăng Việt Dương  Chánh văn phòng;   Điện thoại: 02163.857.863

2. Trương Văn Hưng  Phó Chánh văn phòng;  Điện thoại: 02163.857.863

3. Nguyễn Đức Thanh  Phó Chánh văn phòng  ; ĐIện thoại: 02163.857.863

A. Lĩnh vực Văn phòng:

1. Công tác tổng hợp, tham mưu:

a, Tổng hợp, đôn đốc tiến độ công việc và tham mưu, đề xuất giải quyết

- Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, quy định về theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của Sở;

- Tổng hợp, đôn đốc tiến độ công việc, kịp thời phát hiện những công việc chậm tiến độ, để đôn đốc triển khai và báo cáo Lãnh đạo sở;

- Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả tiến độ công việc và tham mưu biện pháp thực hiện phục vụ sự điều hành của Lãnh đạo Sở hàng tuần, tháng, quý, năm;

- Xây dựng và chuẩn bị kế hoạch, nội dung, chương trình công tác, các cuộc họp làm việc của Lãnh đạo Sở;

b) Công tác tổ chức, cán bộ

- Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy chế, quy định về quản lý tổ chức, cán bộ theo quy định;

- Tham mưu, đề xuất việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, cho thôi việc, đình chỉ, kỷ luật và chính sách của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định;

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chế độ chính sách của cán bộ công chức; viên chức theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

c) Thi đua, khen thưởng

- Xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện công tác sơ, tổng kết thi đua và tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về khen thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng;

d) Công tác pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở;

- Chủ trì, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; hoạt động hỗ trợ pháp lý; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Sở và đề xuất xử lý các vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan;

đ) Công tác cải cách hành chính

- Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính;

- Thực hiện quy trình áp dụng hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

e) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Triển khai, tổ chức thực hiện văn bản của Nhà nước và của Sở về công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

f) Công tác dân vận, dân chủ và văn hóa

- Triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, dân chủ và công tác văn hóa;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác dân vận, dân chủ và văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở; Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

2, Công tác hành chính, quản trị

a) Tài chính, tài sản

- Xây dựng quy chế, quy định về quản lý tài chính và tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của sở;

- Lập dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của Nhà nước và của Sở;

b) Văn thư – lưu trữ

- Phát hành, tiếp nhận, quản lý, đăng ký, trình, chuyển giao văn bản đi và đến của Sở;

- Lập, hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và lưu tài liệu vào kho lưu trữ của cơ quan hoặc của tỉnh;

c) Công tác phục vụ lãnh đạo Sở và hoạt động của cơ quan

- Sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình, kế hoạch công tác, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

- Quản lý, sử dụng phương tiện ôtô; vệ sinh cơ quan, duy trì hoạt động của hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng… cơ quan

- Tổ chức tiếp đón khách; tham mưu công tác hậu cần, khánh tiết…

d) Công tác đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của bếp ăn tập thể; giám sát việc ăn ca của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan;

- Chủ trì, phối hợp tham gia các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

đ) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Lãnh đạo Sở việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo quy định của pháp luật.

B. Lĩnh vực Kế hoạch – Tài Chính- Tổng Hợp:

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện cơ chế chính sách; quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh;

b) Triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án sau khi được phê duyệt;

c) Đề xuất các giải pháp, biện pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và chương trình công tác của Sở;

d) Tham mưu dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực công thương;

đ) Chủ trì, phối hợp tham gia quản lý đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh;

2. Công tác tổng hợp, thống kê

a) Tổ chức theo dõi, nắm bắt số liệu thống kê các lĩnh vực hoạt động của Sở;

b) Tham mưu các biện pháp rà soát, tổng hợp số liệu thống kê; phối hợp với các cơ quan chức năng tổng hợp xử lý số liệu thống kê theo quy định;

c) Chủ trì tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và hoạt động của ngành Công Thương;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo quy định của pháp luật;

Thanh tra Sở

Điện thoại liên hệ: 0216.3857708

Danh sách phòng:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại
1 Lương Vinh Quang Chánh Thanh Tra  02163.857.708
2 Vũ Trọng Hiếu Phó Chánh Thanh Tra  02163.857.708

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

a) Lập kế hoạch và tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra; tham mưu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định;

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Pháp luật, theo sự phân công hoặc ủy quyền;

c) Theo dõi kiểm tra các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở với các cơ quan quản lý theo quy định;

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Sở theo quy định;

b) Thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

c) Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo sở và theo quy định của pháp luật;

Phòng Quản lý thương mại

Điện thoại liên hệ: 0216.3854916

Danh sách phòng:

STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại
1 Hoàng Thị Thủy Trưởng phòng 02163.854.916
2 Nguyễn Anh Tuấn  Phó phòng 02163.854.916

1. Thương mại nội địa

a) Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại và hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Theo dõi phát triển thương mại của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thương mại đối với phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND cấp huyện;

c) Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế, chính sách và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh thương mại;

d) Xây dựng phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm: các loại hình chợ, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác.

đ) Quản lý và cấp phép đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và mặt hàng hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;

e) Triển khai công tác quản lý thị trường, quản lý giá trên địa bàn theo quy định;

f) Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động khuyến mại trên địa bàn theo quy định;

g) Quản  lý các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; theo dõi, hướng dẫn công tác tài chính của đơn vị sự nghiệp thương mại thuộc Sở;

h) Tổng hợp, báo cáo thống kê tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông hàng hóa trên địa bàn;

2. Công tác xuất, nhập khẩu

a) Quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

- Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất  các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất, nhập khẩu;

- Theo dõi, thống kê giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

b) Hoạt động xúc tiến thương mại

- Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại và hướng dẫn triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước;

- Chủ trì, phối hợp thanht ra, kiểm tra và hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh;

c) Quản lý thương mại điện tử

- Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thương mại điện tử thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định;

d) Công tác hội nhập kinh tế

- Xây dựng và tham gia chương trình, kế hoạch, biện pháp về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp các quy định khác về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo quy định của pháp luật;

Phòng Kỹ thuật an toàn, môi trường

Điện thoại liên hệ: 0216.851258

Danh sách phòng:

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại
1 Lê Minh Khánh Trưởng phòng 0913.251295
2 Đỗ Mạnh Cường Phó trưởng phòng  

1. Về kỹ thuật, an toàn và môi trường

a) Về kỹ thuật

- Xây dựng, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về quản lý kỹ thuật và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, quản lý về công nghệ kỹ thuật sản xuất, dây truyền thiết bị, vật tư thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Quản lý các định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi và triển khai công tác khoa học – kỹ thuật và công nghệ thuộc phạm vi hoạt động của Sở;

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác kỹ thuật theo quy định.

b) Về an toàn

- Xây dựng, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm phạm luật, các quy định về công tác an toàn và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ theo chức năng, nhiệm vụ của Sở;

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện công tác an toàn thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác an toàn theo quy định;

c) Về bảo vệ môi trường

- Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường;

Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

d) Về sản xuất sạch hơn

- Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, đề án về sản xuất sạch hơn và triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại thực hiện nghiêm túc các quy định về sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất sạch hơn thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác sản xuất sạch hơn theo quy định;

2. Quản lý khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng)

a) Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

b) Triển khai, theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước;

c) Tham gia ý kiến vào các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; thẩm định, thẩm tra nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh;

d) Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; dịch vụ nổ mìn; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định;

đ) Quản lý chất lượng công trình hầm mỏ theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, chế biến khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo quy định của Pháp luật;

f)  Trực tiếp theo dõi các doanh nghiệp, cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản; tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định của nhà nước đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn; tổng hợp, thống kê, báo cáo sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở theo quy định của pháp luật;

Phòng Quản lý công nghiệp- Năng Lượng

Điện thoại liên hệ: 0216.3853024

Danh sách phòng:

STT

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

1

Bùi Thế Hậu

Trưởng Phòng

02163.852.572

2

Trần Tuấn Tứ

Phó trưởng phòng

02163.852.572

3

Thiều Quang Hùng

Phó trưởng phòng 02163.852.572
       

A. Lĩnh vực QLCN:

1. Quản lý công nghiệp địa phương

a) Xây dựng và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Theo dõi phát triển công nghiệp của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực công nghiệp đối với phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế hạ tầng thuộc UBND cấp huyện;

c) Khu, cụm công nghiệp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn;

d) Công tác khuyến công

- Xây dựng, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công;

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương theo quy định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức theo dõi, đánh giá, nghiệm thu các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động khuyến công trên địa bàn;

e) Quản lý các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2. Quản lý các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động công nghiệp

a) Theo dõi, quản lý các doanh nghiệp công nghiệp và các đơn vị hoạt động công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của nhà nước trong hoạt động công nghiệp, thường xuyên đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh công nghiệp trên địa bàn;

b) Theo dõi, thống kê sản lượng, giá trị sản xuất công nghiệp và chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn;

c) Công tác an toàn thực phẩm

- Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế chính sách và những quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác an toàn thực phẩm theo quy định;

d) Theo dõi, hướng dẫn công tác tài chính của đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động công nghiệp;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo quy định của pháp luật;

B. Lĩnh vực Năng Lượng:

1. Quản lý lĩnh vực phát điện (thủy điện)

a) Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng, quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện quy hoạch thủy điện theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý, kiểm tra chất lượng công trình và tiến độ thi công các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh;

d) Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư các công trình xây dựng thủy điện và cho phép vận hành theo quy định;

e) Quản lý vận hành khai thác công trình thủy điện theo quy định, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động thủy điện;

f) Theo dõi, thống kê sản lượng điện và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

2. Quản lý lưới điện, kinh doanh điện

a) Xây dựng, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và quy định về quản lý lưới điện, kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý lưới điện, kinh doanh và sử dụng điện; triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn điện, giá điện theo quy định trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý chất lượng công trình điện theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và an toàn trong hoạt động trong kinh doanh và sử dụng điện;

đ) Phối hợp kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh và sử dụng điện;

e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân ngành điện; tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân trong việc sử dụng điện và bảo vệ công trình điện;

3. Quản lý hoạt động điệnlực và tiết kiệm năng lượng

a) Quản lý hoạt động điện lực

- Xây dựng, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các đơn vị hoạt động điện lực vi phạm quy định của nhà nước;

b) Tiết kiệm năng lượng

- Xây dựng, tham gia xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy định, giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả;

- Kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ quy định của pháp luật;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở và theo quy định của pháp luật

Trung tâm khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Điện thoại liên hệ: 02163.866.677; 0216.3852227

Chi tiết

STT Họ tên Chức danh Điện thoại
1 Đoàn Lê Khoa Giám đốc 02316.866.677
2 Nguyễn Tiến Thịnh P. Giám đốc 0989.298.640

1. Vị trí và chức năng:

a, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công thương, có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực: khuyến công; tiết kiệm năng lượng; sản xuất sạch hơn; tư vấn phát triển công thương; xúc tiến thương mại; thông tin; thương mại điện tử.

b, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và các Vụ liên quan thuộc Bộ Công thương.

c, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

a, Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lương, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử đã được phê duyệt;

b, Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mai, thương mại điện tử đã được phê duyệt;

c, Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh;

d, Xây dựng, lưu trữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử công nghioepẹ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại nội địa, xuất khẩu tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại, hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại tại địa phương.

e, Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, hoạc tập kinh nghiệm, hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp, thương mại trong và ngoại nước;

f, Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân về khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử;

g, Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở, vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ và tham gia thực hiện chương trình, đề án khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử;

h, Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công, tiết kiệm năng lương, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp  trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

i, Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại trong các lĩnh vực; ưu đãi đầu tư; khoa hoạc- công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính; phát triển sản phẩm; môi giới thương mại, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử, đào tạo nâng cao năng lực quản lý các lĩnh vưucj có liên quan khác;

k, Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử khác theo quy định của pháp luật;

l, Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương:

- Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương:

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

- Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Tư vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu qủa; sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

m, Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

n, Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

o, Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại;

p, Quản lý viên chức, ngừoi lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối vứoi đơn vị sự nghiệp công lập;

q, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.