You are here

Phổ biến kiến thức

  Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Thương mại tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tâm nhìn đến nă

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh trực tuyến

Trách nhiệm của người bán trong giao dịch thương mại điện tử

Văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 7 tháng 3 năm 2014, bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu

Công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán buôn và  bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Chi tiết tại File đính kèm)

Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BCT Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Ngày 19 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc "Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá giai đoạn đến  năm 2020, có xét đến năm 2025"

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái