Bạn đang ở đây

Công bố: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.