Bạn đang ở đây

Quy hoạch phát triển Công nghiệp Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng 2030

Thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030.

Sở Công Thương triển khai công bố nội dung của quy hoạch theo quy định.

( Có File.dpf Toàn bộ Quy hoạch đính kèm)

Tiếng Việt