Bạn đang ở đây

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày 05 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tiếng Việt