Bạn đang ở đây

Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Yên Bá

Ngày 06 tháng 03 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Yên Bá

Tiếng Việt