Bạn đang ở đây

Thông tư quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BCT quy định về giải pháp công nghệ và yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Tiếng Việt