Skip to main content

Ngành Công Thương Yên Bái: Sơ kết công tác tháng 5 năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

Ngành Công Thương Yên Bái: Sơ kết công tác tháng 5 năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương đã có bước phục hồi, phát triển và thu được những kết quả khả quan. 

Nhờ công tác giao nhiệm vụ kế hoạch được thực hiện từ cuối năm 2016, các bước triển khai thực hiện kế hoạch được quan tâm chỉ đạo sớm nên tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm 2017 cũng có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2017 tăng 15,16% so với tháng 4 năm 2017 và tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 28,25%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,97%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 2,36%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,12%.

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp:

Khuyến công quốc gia: Hiện đã ký hợp đồng với Cục CN địa phương và cơ sở thụ hưởng triển khai 03 đề án với tổng kinh phí là 750 triệu đồng. Hoàn thành và nghiệm thu 02 đề án với kinh phí là 400 triệu đồng; Khuyến công địa phương: Được UBND tỉnh phê duyệt 24 đề án và triển khai các hoạt động khuyến công khác với tổng kinh phí 2.500 triệu đồng. Hoàn thành, nghiệm thu 13 đề án với tổng kinh phí là 1.125 triệu đồng. Các hoạt động khuyến công khác đang triển khai theo kế hoạch; Công tác tư vấn phát triển công nghiệp: Thực hiện 13 công trình với giá trị  403 triệu đồng. Hoàn thành 07 công trình với tổng kinh phí là 70 triệu đồng; Tiết kiệm năng lượng: Được UBND tỉnh phê duyệt 04 nội dung và hoạt động tiết kiệm năng lượng khác với tổng kinh phí là 450 triệu đồng. Ký hợp đồng, triển khai thực hiện mô hình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với 52 hộ gia đình trên địa bàn TP Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Mù Cang Chải; Xây dựng hoàn thành dự thảo Báo cáo thực hiện Chương trình TKNL giai đoạn 2013-2017 và xây dựng dự thảo Chương trình TKNL giai đoạn 2018-2020.

 

 

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 3 tỷ đồng cho công trình năm 2016. Đã giải ngân 2,639 tỷ đồng. Hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án trụ sở Sở Công Thương: Đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án sửa chữa mội số hạng mục khác, trị giá 1,955 tỷ đồng, hiện đang triển khai các bước tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh thương mại:

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tháng 5/2017 ước đạt 1.019,14 tỷ đồng, tăng 0,39% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 4.933,57 tỷ đồng, bằng 40,11% Kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 337,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,84%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 3.595,97 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,16%. 

Công tác xúc tiến thương mại: Đã được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2017 với tổng kinh phí là 2.679,415 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên là 1.310 triệu đồng, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ XTTM phát sinh là 1.369,415 triệu đồng. Đã giải ngân 160,2 triệu đồng; Phát hành 05/15 bản tin Công Thương; Tổ chức được 08/15 hội chợ; Làm việc với doanh nghiệp thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông sản chế biến.

Công tác quản lý thị trường: Đã chủ trì, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát và bình ổn giá, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng. Trong tháng 5 đã kiểm tra: 105 vụ, luỹ kế: 393 vụ; Số vụ xử lý: 71 vụ, luỹ kế: 298 vụ; Phạt hành chính: 207,25 triệu đồng, luỹ kế: 971,75 triệu đồng; Bán hàng tịch thu: 137,817 triệu đồng, luỹ kế: 524,17 triệu đồng; Trị giá hàng tiêu huỷ: 107,755 triệu đồng, luỹ kế: 930,67 triệu đồng; Tổng cộng giá trị thực hiện: 453,822 triệu đồng, luỹ kế: 2.426,59 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước: Sở Công Thương đã tập trung triển khai công tác xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các dự án về quy hoạch của ngành như: Dự án Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Hoàn thành xây dựng dự thảo Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thuộc sở thường xuyên nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước, tháo gỡ khó khăn, nhắc nhở khắc phục những nội dung chưa đảm bảo quy định.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 6 năm 2017:

- Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.200 tỷ đồng;

- Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại;

- Trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2035.

- Hoàn thiện công tác xây lắp dự án trụ sở Sở Công Thương; Hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng dự án điện nông thôn năm 2016;

- Hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở;

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 6 năm 2017, cần có quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hình sản xuất kinh doanh, động viên các doanh nghiệp duy trì sản xuất trong tết, nhanh chóng đi vào sản xuất kinh doanh bình thường sau tết, tranh thủ tình hình thị trường thuận lợi đẩy mạnh  sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn lao động; phòng chống cháy nổ. Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách và biện pháp tháo gỡ khó khăn, động viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

- Động viên các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn chủ động chuẩn bị lực lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường, dự trữ hàng hoá phục vụ cho công tác ứng phó với  tình hình trong mùa mưa bão năm 2017.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn đinh thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi...

- Triển khai công tác xúc tiến thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương triển khai hoàn thành các đề án khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Phòng KHTH