Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 của Sở Công Thương

25/02/2021 15:45:57

Thực Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021 (có file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan