Bạn đang ở đây

Yên Bái: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

01/11/2019 09:25:59

Theo đó đã quy định rõ một số nội dung về trình độ chuyên môn của những người liên quan đến VLNCN, công tác dịch vụ nổ mìn, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn và quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ…

Hiện nay, Công thông tin điện tử tỉnh Yên Bái đã đăng tải toàn văn nội dung của Quyết định và quy chế kèm theo tại địa chỉ:

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/2201/16QDsigned.pdf

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan