Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ CÔNG THƯƠNG

 
 
 

Số: 269/XN-SCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

     Yên Bái, ngày 26 tháng 02 năm 2019

                                                                                

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận

            

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600817381

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp

Cấp lần đầu ngày: 28 tháng 06 năm 2006.

Lần thay đổi gần nhất, lần thứ 4: ngày 30 tháng 01 năm 2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam – Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3801180 - Fax: 0650.380.1330

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 002/QLCT-GCN.

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương cấp

Cấp lần đầu: ngày 17 tháng 10 năm 2014;

Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 23/01/2019

Đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái với nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu bán hàng đa cấp tại địa phương: Từ ngày 27/2/2019

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương( Bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có): Không có.

Tên doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: Không có.

Địa chỉ: Không

Điện thoại: Không; Fax: Không; Email: Không

Người đứng đầu: Không

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: Không; Email: Không

3. Người đại diện tại địa phương:

Họ và tên: Phạm Thị Mai Phương

Chứng minh nhân dân số: 060704672. Do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày: 16/12/2016.

Điện thoại: 0984.961.183; Fax: Không có;

Email: Amway_daidiendiaphuong1@amway.com

Địa chỉ liên lạc: Tổ 18, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Văn bản ủy quyền số: POA-YB/2019/AVN ngày 11/02/2019

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, Công ty TNHH Amway Việt Nam có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Amway Việt Nam;

- Cục Cạnh tranh & BVNTD;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã  ký)

 

Phạm Trung Lân

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan