Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

21/02/2019 12:05:41

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xác nhận

            

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV NEW IMAGE VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311114017

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp lần đầu ngày: 01 tháng 09 năm 2011.

Lần thay đổi gần nhất, lần thứ 7: ngày 25 tháng 06 năm 2015.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 1900636973 - Fax: 028.6266.9222

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 032/QLCT-GCN.

Do: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương

Cấp lần đầu: ngày 27 tháng 02 năm 2015;

Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 13/09/2017;

3. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Yên Bái như sau:

- Thời gian bắt đầu bán hàng đa cấp tại địa phương: Từ ngày 25/01/2019;

- Người đại diện tại địa phương:

+ Họ và tên: Rơ Thị Na

+ Chứng minh nhân dân số: 060551199. Do Công an tỉnh Yên Bái cấp ngày: 09/09/2015.

+ Điện thoại: 0914.611.708

+ Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

+ Văn bản ủy quyền số: 55/GUQ-ĐKĐP-YENBAI ngày 10/01/2019.

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV New Image;

- Cục Cạnh tranh & BVNTD;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Trung Lân

 

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan